Avtalevilkår for bedrifter

Det er enkelt å bli kunde hos Bærum Energi.
Vi hjelper alltid kundene våre underveis.

Vilkår og betingelser - Bærum Energi

Ønsker du kopi sent på mail vennligst send oss e-post: post@baerumenergi.no

Disse alminnelige vilkårene gjelder mellom Bærum Energiomsetning AS og kunder som ikke er forbrukere i henhold til definisjonen av forbruker i § 1 i Lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34. Alminnelige Vilkår gjelder således for næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og alle andre sluttbrukerkunder som ikke er forbrukere.

Ved å inngå denne avtalen gir kunden Bærum Energiomsetning AS (org.nr. 917 378 428) fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtaler med nåværende leverandører etter NVEs retningslinjer, samt til å ordne alle formelle forhold vedrørende leverandørskiftet for samtlige målere som tilhører Kunden. På bakgrunn av denne fullmakt kan Bærum Energiomsetning AS også innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandører. Bærum Energiomsetning AS er imidlertid ikke ansvarlig for konsekvenser av et eventuelt avtalebrudd mellom kunden og tidligere leverandør.

Alle priser er oppgitt eks. mva. for bedrifter (25% pr. 01.01.2005). Bærum Energiomsetning AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Bærum Energiomsetning AS sin side. Bærum Energiomsetning AS samlede erstatningsansvar er begrenset til kr. 10.000, for hvert tilfelle. Ved konkurs eller det tilfelle at Bærum Energiomsetning AS må slutte å levere strøm opphører alle forpliktelser etter avslutningsdato.

1. Med Kunden menes den bedriftskunde som iht. avtale med Bærum Energiomsetning AS tar ut elektrisk energi til eget bruk, og som ikke omsetter kraft videre. Ved avtaleinngåelse må Kunden oppgi firmanavn, tilhørende organisasjonsnummer, faktura og anleggsadresse, målepunkt ID, måleravlesning for manuelle målere, samt kontaktperson. For bedrifter er det minimum 12 måneders avtaletid etter termineringsdatoen den 31/12 samme år som oppsigelsen mottas.

2. Bærum Energiomsetning AS har rett til å avregne Kunden for Kundens uttak av elektrisk kraft i henhold til de(n) prisbestemmelse(r) partene har avtalt i kontrakt.

3. Dersom Kunden flytter, følger avtalen Kunden til ny adresse uten ekstra kostnader for Kunden. Bærum Energiomsetning AS har fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av Bærum Energiomsetning AS som leverandør på den nye adressen. Avtale med fast varighet, skal gjelde for det tidsrom som er fastsatt i avtalen. Dersom Kunden flytter før avtaleperioden er utløpt, får Kunden fullført avtalen på sin nye adresse. Dersom Kunden ikke ønsker å fullføre avtalen ut avtaleperioden, gis det anledning til frikjøp etter bestemmelsene om bruddgebyr. Kunden forplikter å ta kontakt med Bærum Energiomsetning AS i forkant av flytting.

4. Produktinformasjon: Kunden gir Bærum Energiomsetning AS fullmakt til å foreta innkjøp av strøm på Kundens vegne i relevante markeder. Slike innkjøp gjøres løpende basert på Bærum Energiomsetning AS til enhver tid gjeldende markedssyn. Bærum Energiomsetning AS har rett til å overføre Kunden til den produktkategori som anses mest egnet for Kunden innenfor de fastprisavtaler eller forvaltningsavtaler som Leverandøren tilbyr. Produktkategori bestemmes ut i fra forbruksprofilen til Kunden. Bærum Energiomsetning AS plikter å utøve fullmakten etter beste skjønn, men er ikke erstatningsrettslig ansvarlig for sine markedsvurderinger. Kunden vil betale ut i fra avtalen igjennom året. Kundens pris fremkommer løpende på fakturaene.

5. Den 01.01.2012, ble det innført el-sertifikater i Norge. Bærum Energiomsetning AS garanterer for at el-sertifikater handles inn for Kunden etter krav fra myndighetene. Andelen av forbruket som er sertifikatpliktig varierer over tid. Kostnader, påslag og omkostninger belastes Kunder som er sertifikatpliktige. Netteier definerer hvem som er sertifikatpliktig. For mer informasjon om el sertifikater se www.nve.no/elsertifikater.

6. Er avtaleperioden minimum 12 måneder etter termineringsdatoen den 31.12 samme år som oppsigelsen mottas.

6.1. Pakkeprisavtaler: Dersom avtalen brytes, påløper bruddgebyr tilsvarende kostnaden for fastprisavtalen for den gjenværende avtaleperioden.

6.2. Forvaltningsavtaler: Dersom avtalen brytes må Kunden dekke Bærum Energiomsetning AS sitt direkte økonomiske tap ved at leveransen for prissikringsperioden ikke fullføres. Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper og er minimum 10 øre pr. kWh pr. gjenstående måned av avtaleperioden og minimum 6245, pr. måler.

​6.3. Dersom Kunden ønsker å reaktivere sin avtale etter opphør fra Kundens side tilkommer et gebyr på kr 1.425 per strømmåler.

7. Pakkeprisavtalen begrenses til et leveringsvolum som tilsvarer Kundens gjennomsnittlige kraftforbruk de siste 1 årene. Ved forbruksendringer ut over 10% i avregningsperioden kan Bærum Energiomsetning AS avregne merutgifter (i utgangspunktet 99 øre pr kWh) i henhold til veid forbruksmønster gjennom hele året eller flytte Kunden til en annen produktkategori. Fastprisen kan justeres ved større endring i priselementene som inngår i avtalen.

8. Avtalen gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i kap. 5A i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50, og disse tiltakene påvirker Bærum Energiomsetning AS sin mulighet til å levere elektrisk kraft som forutsatt til Kunden. I slike tilfeller vil Kundene bli varslet på Bærum Energiomsetning AS sin webside; ”Min Side” om ny pris m.m. Prissikringsperioden vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas.

9. Faktureringsprinsippet som benyttes er forskudd. Forskuddsbetaling vil si at strømforbruket betales før man har brukt strømmen. Kunden faktureres inneværende måned + to måneder a-konto (a-kontoperioden kan likevel bli lenger dersom måleravlesing ikke foreligger). Forskjellen mellom innbetalt forskudd og reelt forbruk (basert på måleravlesing) beregnes ved hver faktura når måleravlesing er mottatt fra kundens netteier. Dersom Kunden har innbetalt for mye, kommer dette til fratrekk ved neste faktura. Dersom Kunden har innbetalt for lite, belastes dette ved neste faktura.

10. Dersom Bærum Energiomsetning AS feilaktig har benyttet andre målerverdier enn de målerverdier som nettselskapet har gjort tilgjengelig for Bærum Energiomsetning AS, kan Bærum Energiomsetning AS eller Kunden kreve korreksjonsoppgjør slik at feilen rettes opp. Krav om korreksjonsoppgjør foreldes etter reglene i lov om foreldelse av fordringer av 18.05.1979 nr.18. Avvik som skyldes at Bærum Energiomsetning AS ikke har fått oppgitt målerverdier fra nettselskapet tidsnok i forhold til faktureringstidspunkt, og derfor estimert forbruk ved avregning, jf. § 6, korrigeres ved første ordinære fakturering når målerverdiene foreligger.

11. Dersom Bærum Energiomsetning AS er meddelt feil målerverdier for Kunden fra nettselskapet, og benyttet disse ved avregning av Kunden, kan Bærum Energiomsetning AS ikke kreve etterbetaling fra Kunden, og Kunden kan ikke kreve tilbakebetaling fra Bærum Energiomsetning AS. Oppgjør for mye eller for lite betalt for elektrisk kraft i de tilfeller nettselskapet har meddelt feil målerverdier til Bærum Energiomsetning AS, er i sin helhet et forhold mellom nettselskapet og Kunden som nettkunde hos nettselskapet.

12. Bærum Energiomsetning AS har fakturagebyr (kr 49 pr. faktura). E-postfaktura eller opprettelse av avtalegiro er gebyrbelagt med kr 29. Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk.

13. Kunden aksepterer at Bærum Energiomsetning AS kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. Ved manglende kredittverdighet, vil Bærum Energiomsetning AS kunne a-konto fakturere et beløp tilsvarende 2 månedsbeløp, som depositum. Så snart depositumet er innbetalt vil Bærum Energiomsetning AS aktivere avtalen. Depositumet vil bli refundert etter at avtaleforholdet avsluttes. Ved avslag bortfaller alle Bærum Energiomsetning AS’ forpliktelser etter den inngåtte avtale i sin helhet. Alle personopplysninger som er oppgitt (lov av 14 april 2000, nr 31) blir behandlet konfidensielt og i tråd med personopplysningsloven og brukes kun til å administrere kundeforholdet. Dersom Kunden misligholder sin betalingsforpliktelse med over 30 dager opphører Bærum Energiomsetning AS’ leveringsplikt. Dersom leveringsplikten har opphørt, så må Kunden selv kontakte Bærum Energiomsetning AS etter at alle krav er oppgjort for at leveringen skal gjenopptas.

14. Bærum Energiomsetning AS tar forbehold om prisendringer som en følge av endringer i dagens offentlige avgifter/ pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for kraftsalgvirksomhet i sluttbrukermarkedet. Bærum Energiomsetning AS kan justere priselementene og avtalevilkårene med 1 måneds varsel, via www.baerumenergi.no eller ”Min Side”. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

15. Begge parter har taushetsplikt om alt som vedrører den annen parts drifts- og forretningsforhold. Dette er ikke til hinder for at Bærum Energiomsetning AS kan benytte egen kunnskap om Kunden i forbindelse med kredittvurdering, eller at Bærum Energiomsetning AS kan gi opplysninger om Kunden til offentlig myndighet eller privat part som har hjemmel i lov til å kreve slike opplysninger. Vi anser personlig informasjon som navn, adresse, e-post og telefonnummer som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon Kunden oppgir, lagret på et sikkert sted, og vil bare bli brukt til å kunne betjene Kunden bedre. Eksempelvis ved å sende ut viktig informasjon som direkte gjelder avtalen, herunder generell kundeoppfølging. Kunden kan alltid be om en kopi av personlige opplysninger og få dem korrigert eller fjernet fra vår database. Vår personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan Bærum Energiomsetning AS behandler personopplysninger. Vi anbefaler våre kunder å lese denne.

16. Bærum Energiomsetning AS kan stanse leveransen av elektrisk kraft dersom Kunden misligholder betalingsforpliktelsen. Kunden vil bli varslet skriftlig om stansing og opphør av kraftleveranse, og om tidspunktet når stansingen iverksettes. Leveransen gjenopptas ikke før betalingsmisligholdet er ordnet, og Bærum Energiomsetning AS kan sette som vilkår for gjenopptakelse at Kundens stiller sikkerhet for fremtidig betalingsforpliktelse. Bærum Energiomsetning AS kan heve avtalen dersom Kunden vesentlig misligholder avtalen eller dersom forutsetningene for avtaleforholdet vesentlig blir endret. Videre kan Bærum Energiomsetning AS heve avtalen ved gjentatt betalingsmislighold fra Kunden eller ved konkurs, gjeldsordning, tvangsakkord eller liknende hos Kunden. Dersom Bærum Energiomsetning AS hever avtalen, har Bærum Energiomsetning AS rett til å motregne sitt tilgodehavende mot Kunden med ethvert mellomværende mellom Bærum Energiomsetning AS og Kunden. Ved heving av avtalen avsluttes samtidig Kundens deltakelse i kraftforvaltningsproduktet.

17. Bærum Energiomsetning AS kan endre avtale- og leveringsvilkårene med 2 ukers varsel på bærumenergi.no/bedrift, eller ved direkte melding til Kunden.

18. Denne avtalen kan overdras til tredjemann/part på samme vilkår uten å innhente fullmakt fra kunden. Bærum Energiomsetning AS står fritt til å overføre avtalen til annet selskap i samme konsern.

19. Denne avtalen er underlagt norsk rett. Tvister som fremkommer av avtalen skal løses ved de ordinære domstoler. Verneting avgjøres iht. de alminnelige reglene i tvistemålsloven. For bedrifter er verneting satt til Oslo tingrett.

Bærum Energi

Vi er et energiselskap fra Bærum som alltid bryr seg om kundene våre og alltid prøver å tilby de mest attraktive løsningene for enkeltpersoner, selskaper, foreninger og organisasjoner.

Image

Ta kontakt med

Bærum Energi

Besøksadresse:
Lysaker Torg 5, 1366 Lysaker

Postadresse:
Postboks 258, 1326 Lysaker


Telefon: 674 83 490
Email: post@baerumenergi.no

Kundeservice åpningstider
(man-fre) 08:00 – 16:00


Cookies | GDPR