Vilkår og betingelser
gjeldene til 1.5.2022 Bærum Energi

Det er enkelt å bli kunde hos Bærum Energi
Vi hjelper alltid kundene våre underveis.

Vilkår Privat Gjeldene til 1.5.2022 Bærum Energi

VILKÅR Privat

Dersom ikke annet er oppgitt i avtalen nedenfor er det «Energi Norges standard kraftleveringsavtale» som er gjeldende. Denne er utarbeidet av EnergiNorge i samarbeid med forbrukerombudet og er gjeldende fra og med 01.01.2017.

Ønsker du kopi sendt på mail vennligst send oss e-post på: post@baerumenergi.no

1.0  GENERELLE VILKÅR

1.1. Leverandørbytte (nye kunder)

Ved bestilling av strømavtale gir den som er angitt i avtalebekreftelsen, heretter benevnt som Kunden, Bærum Energiomsetning AS (org.nr. 917 378 428) ), Lysaker Torg 5, 1336 Lysaker, heretter benevnt som “Bærum Energi”, sitt uttrykkelige samtykke til og gir Bærum Energi fullmakt til å:

  • Det utføres alltid en kredittsjekk ved oppstart av leveranse, og vi forbeholder oss retten til å kreve forskuddsbetaling der kredittscoren ikke er tilfredsstillende.
  • Sende oppsigelse av strømavtale til Kunden sin nåværende strømleverandør i samsvar med retningslinjene fra Norges Vann- og energidirektorat (NVE). Kunden er selv ansvarlig for eventuell bindingstid og bruddgebyr hos sin nåværende strømleverandør.

Produktbytte (eksisterende kunder) – Bestilling av strømavtale fungerer som en oppsigelse av eksisterende strømavtale hos Bærum Energi på samme målepunkt. Avtalen trer i kraft umiddelbart dersom ikke annet er avtalt.

Informasjon fra Bærum Energi og partnere – Ved inngåelse av strømavtale med Bærum Energi godkjenner Kunden at det sendes informasjon og tilbud fra Bærum Energi og våre samarbeidspartnere. Man kan når som helst melde seg av våre nyhetsbrev på Min side eller ved å ta kontakt med kundeservice. Informasjon vedrørende kundeforhold og/eller strømavtale vil sendes selv om man har reservert seg mot nyhetsbrev.

Elektronisk kommunikasjon – Personopplysninger – Ved inngåelse av strømavtale godkjennes det at Bærum Energi kan benytte oppgitte telefonnumre og/eller e-postadresse(r) til elektronisk kommunikasjon, som for eksempel prisendringer, faktura- og betalingsinformasjon, kundeundersøkelser eller andre forhold som berører avtalen. Bærum Energi bruker de personopplysningene som blir gitt i forbindelse med avtaleinngåelsen til å administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringen. Opplysningene kan bli utlevert til tredjepart som bistår Bærum Energi med måling, avregning og fakturering. Bærum Energi forbeholder seg retten til å innhente fødselsnummer for å kunne identifisere Kundene og ivareta personvernet i den nye nasjonale løsningen for informasjonsutveksling i strømmarkedet (Elhub). Kunden har rett til innsyn, samt kan kreve retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger i medhold av personopplysningsloven. Det vil også brukes personopplysninger til å distribuere informasjon og tilbud relatert til Kundens avtaleforhold. Dette gjelder også distribusjon via elektroniske kanaler i henhold til markedsføringsloven §15. Kunder som ikke ønsker å motta slik informasjon kan reservere seg mot dette. For øvrig skjer databehandling i henhold til kravene i Personopplysningsloven og våre retningslinjer for behandling av personopplysninger. Personvernspolicy finnes på: www.bærumenergi.no/gdpr

1.2. Fakturering

Fakturering – Bærum Energi sender ut faktura månedlig dersom ikke annet er avtalt. Strømforbruket faktureres forskuddsvis og er basert på måleravlesninger som vi mottar fra kunde eller kundes netteier. Riktig avregning forutsetter at Kunden leverer måleravlesning til Bærum Energi eller til sin netteier den første dagen i hver måned. Dersom Bærum Energi ikke mottar en kvalifisert måleravlesning innen fristen, vil forbruket bli beregnet på bakgrunn av Kundens antatte årsforbruk og forbruksprofil. I slike tilfeller vil eventuelt feil fakturert forbruk bli korrigert ved neste fakturering, gitt at en kvalifisert avlesning foreligger. For anlegg som er automatisk avlest avregnes det alltid etter Kundens reelle forbruk.

Dersom Kunden har aktivert mottak av faktura i Vipps, så vil Bærum Energi sende Kundens faktura til Vipps. Kunder som ikke ønsker å motta faktura i Vipps må selv skru av denne funksjonen i Vipps. Kunder uten mottak av faktura i Vipps vil motta sin faktura på Kundens registrerte e-postadresse. Kunder uten registrert e-postadresse vil motta faktura per post, og vil da bli belastet med det til enhver tid gjeldende fakturagebyr.

 

1.3. Pris

Totalprisen på strømavtalen består av: Den kostnad Bærum Energi har i forbindelse med innkjøp av strømmen, et påslag og et fastbeløp. Den månedlige innkjøpsprisen fastsettes hver måned. Oppgitte priser er inklusiv mva.

 

1.4. Oppsigelse

Oppsigelse – Strømavtalen kan sies opp av begge parter med to ukers skriftlig varsel. Ved leverandørbytte kan Kundens nye leverandør melde oppsigelse på vegne av Kunden. Dersom avtalen har bindingstid og avtalen sies opp før bindingstiden er utløpt, vil det tilkomme et bruddgebyr tilsvarende besparelse kunden har oppnådd som følge av avtalt bindingstid. Dersom Bærum Energi sier opp strømavtale skal det foreligge saklig grunn, ref Energi Norges standardavtale for levering av elektrisk kraft.

 

1.5. Reaktivering

Dersom kunde ønsker å reaktivere sin avtale etter opphør fra Kundens side tilkommer et gebyr på kr 200 per strømmåler.

 

1.6. Flytting

Bærum Energi har rett til å videreføre strømavtalen ved flytting. Kunden er selv ansvarlig for å melde inn flyttingen til Bærum Energi. Bærum Energi har tillatelse til å innhente nødvendig informasjon for å videreføre avtalen til nytt anlegg. Dersom avtalen ikke skal videreføres til nytt anlegg, må avtalen sies opp.

 

1.7. Angrerett

Kunden har angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Levering av produktet kan påbegynne før utløp av angrefristen, og Kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven. Dersom Kunden benytter seg av angreretten oppfordres Kunden til selv å ta kontakt med foretrukket strømleverandør.

https://www.baerumenergi.no/angring/

 

1.8. Avtale

1.8.1 Kunden forplikter seg til å betale via e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatt direkte debitering. Oppretter ikke Kunden e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatt direkte debitering innen 30 dager etter oppstartsdato belastes kunden med et fakturagebyr på kr 98.

1.8.2 Våre lavprisprodukt betinger at både efaktura og avtalgiro etableres innen 14 dager etter første faktura. Dersom efaktura mangler vil gebyr på kr 49 per måned påløpe. Dersom avtalegiro mangler vil gebyr på kr 49 per måned påløpe.

 

1.9 Annet

1.9.1 Bærum Energi AS har rett til helt eller delvis å overføre denne avtalen til en annen motpart på uendrede vilkår. Kunden har ikke rett til å overføre denne avtalen til en annen motpart, uten Bærum Energis forutgående skriftlige samtykke.

1.9.2 Bærum Energi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av feil, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse av Bærum Energi. I den grad loven tillater det er Bærum Energis totale ansvar uansett begrenset til kr 5000 for hvert tilfelle. Kunden kan si opp avtalen umiddelbart i tilfelle det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra Bærum Energi. I tilfelle konkurs eller hvis Bærum Energi må slutte å levere strøm, opphører alle forpliktelser i henhold til avtalen umiddelbart for Leverandøren.

1.9.3 Informasjon om forbrukerrettigheter, klage- og tvisteløsning og annen informasjon om strømkontrakter finner du på eller ved å kontakte Kundeservice. Tvister som oppstår som følge av denne avtalen skal løses først og fremst gjennom forhandlinger mellom partene. Hvis tvisten ikke kan avgjøres ved forhandling, så kan partene klage den inn for kompetente myndighet for avgjørelse der.

 

2.0 STRØMPRODUKTER

 

2.1 Innkjøpspris

Innkjøpspris er en innkjøpsavtale, det betyr i tillegg til månedsprisen kommer offentlige avgifter, månedsbeløp og påslag. Innkjøpspris er Bærum Energis standardavtale. Ved oppsigelse før avtaletiden er utløpt eller ved mislighold vil det påløpe et bruddgebyr på kr 200.

 

2.2 Fastprispakker for deg som vil ha kontroll på strømutgiftene. Kunden betaler samme kWh pris hver måned.

2.2.1 Forbruket som legges til grunn er forventet forbruk som innrapporteres fra netteier.

2.2.2 Bruddgebyr: Dersom avtalen har bindingstid og avtalen sies opp før bindingstiden er utløpt, vil det tilkomme et bruddgebyr på 1000kr per inneværende år gjenstående av avtalen.

med et tillegg av øre 10 per kWh basert på estimert forbruk ut gjenværende fastprisperiode.

2.2.3 Varsling ved utløp av kontraktstiden vil skje ved SMS eller e-post. Kunden får da valg mellom å fortsette på fastpris eller gå over til andre produkter. Ved manglende svar går kunden over til standard avtale variabel med 30 øre påslag.

 

2.3 Forvaltning – Energifondet

Bærum Energi foretar kontinuerlig innkjøp og prissikring av strøm ut i fra situasjonen i markedet. Slike innkjøp gjøres løpende basert på Bærum Energis til enhver tids gjeldende markedssyn. Bærum Energi plikter å utøve fullmakten etter beste skjønn, men er ikke erstatningsrettslig ansvarlig for sine markedsvurderinger. Prisen med tillegg av offentlige avgifter, månedsbeløp og påslag fremkommer månedlig på faktura. Ved oppsigelse før utløpet av avtaletiden eller ved avtalebrudd vil det påløpe et bruddgebyr.

2.3.1 Bruddgebyr: Kunden skal ved oppsigelse betale et gebyr på 2.500 kroner

 2.4 Forvaltning – Energifondet 365

Bærum Energi foretar kontinuerlig innkjøp og prissikring av strøm ut i fra situasjonen i markedet. Slike innkjøp gjøres løpende basert på Bærum Energis til enhver tids gjeldende markedssyn. Bærum Energi plikter å utøve fullmakten etter beste skjønn, men er ikke erstatningsrettslig ansvarlig for sine markedsvurderinger. Prisen med tillegg av offentlige avgifter, månedsbeløp og påslag fremkommer månedlig på faktura. Pristak korrigeres hver 3 mnd. Pristaket gjelder gjennomsnittlig pris gjennom kontraktsperioden, og ikke måned for måned. Oppdatering av pristaket vil skje i henhold til gjeldende avtale. Ved oppsigelse før utløpet av avtaletiden eller ved avtalebrudd vil det påløpe et bruddgebyr.

2.4.1 Bruddgebyr: Kunden skal ved oppsigelse betale et gebyr som tilsvarer den økonomiske fordelen Bærum Energi har gitt kunden, for eksempel i form av gavekort eller rabatter. Dersom kunden er inne i siste halvdel av kontraktsperioden, halveres gebyret.

2.4.2 Endringer i pristaket varsles på SMS eller e-post, minimum 14 dager før iverksettelse.

2.5 Nye Vinterkampen (bare fra 08.2020)

2.5.1 Nye Vinterkampen er en avtale som innebærer at kunden, i tillegg til elsertifikatsgebyr, merverdiavgift og eventuelle andre skatter og avgifter som myndighetene bestemmer, i perioden 1. oktober til 31. mars betaler en fast pris per kWh for strøm, og i perioden fra 1. april til 30. september består strømprisen av en fast pris per kWh per måned basert på Bærum Energis veide kjøpspriser fra det fysiske og finansielle kraftmarkedet. Kunden gir Bærum Energi fullmakt til å foreta kjøp av kundens strømforbruk i alle markeder. Kjøp må være basert på Bærum Energis nåværende markedssyn og gjøres etter beste evne, Bærum Energi har ikke noe ansvar for disse markedsverdiene. Prisene er basert på produsentens elektrisitetsområde og fastpris bestemmes før hver fastprisperiode.

Gjelder kunder med avtale før 1.8.2021

Eventuelle rabatter er spesifisert i leveranseavtalen mellom kunden og Bærum Energi, samt i Bærum Energis velkomstbrev til kunden. Den faste prisen formidles kunden via e-post eller på Bærum Energis hjemmeside senest 2 måneder før fastprisperiodens start. Avtalen løper inntil videre dersom ikke kunden og Bærum Energi har avtalt en bindingstid som innebærer av avtalen etter oppsigelse kan opphøre tidligst når bindingstiden har løpt ut. Under fastprisperioden kan avtalen tidligst avsluttes eller endres etter avsluttet fastprisperiode. Kunder med avtale som løper ut under fastprisperioden har bindingstid frem til og med den siste mars i inneværende fastprisperiode. Oppsigelsestiden er nitti (90) dager. Under bindingstiden har kunde likevel rett til å endre avtalen til en av Bærum Energis andre avtaleformer. Kunden kan ikke bytte til en annen avtaleform under pågående fastprisperiode. De til enhver tid gjeldende priser (se definisjon i de særskilte avtalevilkårene under), de ulike avgiftskategoriene, samt vilkår for Bærum Energis fordelsprodukter finnes forklart på Bærum Energis hjemmeside.

2.5.2 Avtalen gjelder for den bindingstiden som er angitt i avtalebekreftelsen.

2.5.3 Om avtalen gjelder for en bestemt bindingstid forlenges avtalen automatisk for perioder på tolv (12) måneder av gangen, såfremt kunden ikke har sagt opp sin avtale senest en (1) måned før utgangen av den opprinnelige bindingstiden, eller ved forlengelse, innen utgangen av etterfølgende forlengelse av avtaleperioden.

2.5.4 Vinterkampen for perioden 08.2020 – 08.2021: I avtalens bindingstid skal kunden ved oppsigelse eller opphør i variabelprisperioden betale et gebyr som tilsvarer den økonomiske fordelen Bærum Energi har gitt kunden, for eksempel i form av gavekort eller rabatter, dersom kunden er inne i siste halvdel av kontraktsperioden halveres gebyret. Ved oppsigelse eller opphør av bundet avtale i fastprisperioden påløper et gebyr på kr 950,- med et tillegg av øre 10 per kWh basert på estimert forbruk ut gjenværende fastprisperiode.

2.5.5 Vinterkampen solgt fra september 2021: Bruddgebyr 2.500 kroner.

2.5.6 Vinterkampen fra Oktober 2021: Bruddgebyr 2.500 utenom fastprisperioden.

I fastprisperioden vil det komme et tillegg basert på estimert kwh forbruk ut gjenværende fastprisperiode multiplisert med fastprisen.

For å bli med på første fastprisavtale for perioden 1. okt – 31. mars må avtale være inngått innen 1.8.2021​.

På forespørsel til Kundeservice kan du få tilbud på fastpris fra 2-6 måneder i første fastprisperiode 1. okt – 31 mars.

 

2.6 Fordelsprodukter

Kunden kan inngå avtale om Leverandørens fordelsprodukter samtidig med inngåelse av avtale om strømleveranse. Leverandøren debiterer Kunden for fordelsproduktene etter gjeldende prisliste (nedenfor), som fremgår av vilkårene for fordelsprogrammet. Disse vilkårene finnes nedenfor og på Bærum Energis hjemmesider. Eventuelle rabatter angis på avtalebekreftelsen fra leverandøren.

2.6.1 Fornybar energi

Med garantien dokumenteres at du har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende ditt forbruk.

Bærum Energi kjøper alle opprinnelses garantier fra vannkraftprodusenter. Kunden belastes kr 69 per måned for denne fordelen i henhold til punkt 2.6.

2.6.2 Elprissjekken

Elprissjekken fordel gir Kunden muligheten til å kontakte Bærum Energis eksperter, og binde strømprisen i korte perioder på mellom 2 og 6 måneder. Bærum Energi kan også sende tilbud direkte per e-post til Kunden om å binde strømprisen basert på direkte rådgivning til Kunden. Kunden belastes kr 39 per måned i henhold til punkt 2.6.

Bærum Energi

Vi er et energiselskap fra Bærum som alltid bryr seg om kundene våre og alltid prøver å tilby de mest attraktive løsningene for enkeltpersoner, selskaper, foreninger og organisasjoner.

Image

Ta kontakt med

Bærum Energi

Besøksadresse:
Lysaker Torg 5, 1366 Lysaker

Postadresse:
Postboks 258, 1326 Lysaker


Telefon: 674 83 490
Email: post@baerumenergi.no

Kundeservice åpningstider
(man-fre) 08:00 – 16:00


Cookies | GDPR

sertifisert_system_trygg_stromhandel_2021_col.png