Generelle Vilkår og betingelser Bærum Energi

Det er enkelt å bli kunde hos Bærum Energi
Vi hjelper alltid kundene våre underveis.

Genrelle Vilkår Privat Bærum Energi

Genrelle VILKÅR Privat

Dersom ikke annet er oppgitt i avtalen nedenfor er det «Energi Norges standard kraftleveringsavtale» som er gjeldende. Denne er utarbeidet av EnergiNorge i samarbeid med forbrukerombudet og er gjeldende fra og med 01.01.2017.

Ønsker du kopi sendt på mail vennligst send oss e-post på: post@baerumenergi.no

1.0  GENERELLE VILKÅR 

1.1. Leverandørbytte (nye kunder) 

Ved bestilling av strømavtale gir den som er angitt i avtalebekreftelsen, heretter benevnt som Kunden, Bærum Energiomsetning AS (org.nr. 917 378 428) ), Lysaker Torg 5, 1336 Lysaker, heretter benevnt som “Bærum Energi”, sitt uttrykkelige samtykke til og gir Bærum Energi fullmakt til å:

Det utføres alltid en kredittsjekk ved oppstart av leveranse, og vi forbeholder oss retten til å kreve forskuddsbetaling der kredittscoren ikke er tilfredsstillende.

Sende oppsigelse av strømavtale til Kunden sin nåværende strømleverandør i samsvar med retningslinjene fra Norges Vann- og energidirektorat (NVE). Kunden er selv ansvarlig for eventuell bindingstid og bruddgebyr hos sin nåværende strømleverandør.

Produktbytte (eksisterende kunder) – Bestilling av strømavtale fungerer som en oppsigelse av eksisterende strømavtale hos Bærum Energi på samme målepunkt. Avtalen trer i kraft umiddelbart dersom ikke annet er avtalt.

Informasjon fra Bærum Energi og partnere – Ved inngåelse av strømavtale med Bærum Energi godkjenner Kunden at det sendes informasjon og tilbud fra Bærum Energi og våre samarbeidspartnere. Man kan når som helst melde seg av våre nyhetsbrev på Min side eller ved å ta kontakt med kundeservice. Informasjon vedrørende kundeforhold og/eller strømavtale vil sendes selv om man har reservert seg mot nyhetsbrev.

Elektronisk kommunikasjon – Personopplysninger – Ved inngåelse av strømavtale godkjennes det at Bærum Energi kan benytte oppgitte telefonnumre og/eller e-postadresse(r) til elektronisk kommunikasjon, som for eksempel prisendringer, faktura- og betalingsinformasjon, kundeundersøkelser eller andre forhold som berører avtalen. Bærum Energi bruker de personopplysningene som blir gitt i forbindelse med avtaleinngåelsen til å administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringen. Opplysningene kan bli utlevert til tredjepart som bistår Bærum Energi med måling, avregning og fakturering. Bærum Energi forbeholder seg retten til å innhente fødselsnummer for å kunne identifisere Kundene og ivareta personvernet i den nye nasjonale løsningen for informasjonsutveksling i strømmarkedet (Elhub). Kunden har rett til innsyn, samt kan kreve retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger i medhold av personopplysningsloven. Det vil også brukes personopplysninger til å distribuere informasjon og tilbud relatert til Kundens avtaleforhold. Dette gjelder også distribusjon via elektroniske kanaler i henhold til markedsføringsloven §15. Kunder som ikke ønsker å motta slik informasjon kan reservere seg mot dette. For øvrig skjer databehandling i henhold til kravene i Personopplysningsloven og våre retningslinjer for behandling av personopplysninger. Personvernspolicy finnes på: www.bærumenergi.no/gdpr

1.2. Fakturering 

Fakturering – Bærum Energi sender ut faktura månedlig dersom ikke annet er avtalt. Strømforbruket faktureres forskuddsvis og er basert på måleravlesninger som vi mottar fra kunde eller kundes netteier. Riktig avregning forutsetter at Kunden leverer måleravlesning til Bærum Energi eller til sin netteier den første dagen i hver måned. Dersom Bærum Energi ikke mottar en kvalifisert måleravlesning innen fristen, vil forbruket bli beregnet på bakgrunn av Kundens antatte årsforbruk og forbruksprofil. I slike tilfeller vil eventuelt feil fakturert forbruk bli korrigert ved neste fakturering, gitt at en kvalifisert avlesning foreligger. For anlegg som er automatisk avlest avregnes det alltid etter Kundens reelle forbruk.

Kunder som ikke har e-faktura og avtalegiro vil få fakturagebyr ref. pkt 1.8.

1.3. Pris 

Totalprisen på strømavtalen består av: Den kostnad Bærum Energi har i forbindelse med innkjøp av strømmen, et påslag og et fastbeløp. Den månedlige innkjøpsprisen fastsettes hver måned. Oppgitte priser er inklusiv mva.

1.4. Oppsigelse 

Oppsigelse – Strømavtalen kan sies opp av begge parter med to ukers skriftlig varsel. Ved leverandørbytte kan Kundens nye leverandør melde oppsigelse på vegne av Kunden. Dersom avtalen har bindingstid og avtalen sies opp før bindingstiden er utløpt, vil det tilkomme et bruddgebyr tilsvarende besparelse kunden har oppnådd som følge av avtalt bindingstid. Dersom Bærum Energi sier opp strømavtale skal det foreligge saklig grunn, ref Energi Norges standardavtale for levering av elektrisk kraft.

1.5. Reaktivering 

Dersom kunde ønsker å reaktivere sin avtale etter opphør fra Kundens side tilkommer et gebyr på kr 200 per strømmåler.

1.6. Flytting 

Bærum Energi har rett til å videreføre strømavtalen ved flytting. Kunden er selv ansvarlig for å melde inn flyttingen til Bærum Energi. Bærum Energi har tillatelse til å innhente nødvendig informasjon for å videreføre avtalen til nytt anlegg. Dersom avtalen ikke skal videreføres til nytt anlegg, må avtalen sies opp.

1.7. Angrerett 

Kunden har angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Levering av produktet kan påbegynne før utløp av angrefristen, og Kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven. Dersom Kunden benytter seg av angreretten oppfordres Kunden til selv å ta kontakt med foretrukket strømleverandør.

https://www.baerumenergi.no/angring/

1.8. Avtale 

1.8.1 Kunden forplikter seg til å betale via e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatt direkte debitering. Oppretter ikke Kunden e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatt direkte debitering innen 30 dager etter oppstartsdato belastes kunden med et fakturagebyr på kr 98.

1.8.2 Våre lavprisprodukt betinger at det etableres innen 14 dager etter første faktura. Dersom e-faktura mangler vil gebyr på kr 49 per måned påløpe. Dersom avtalegiro mangler vil gebyr på kr 49 per måned påløpe.

1.9 Annet

1.9.1 Bærum Energi AS har rett til helt eller delvis å overføre denne avtalen til en annen motpart på uendrede vilkår. Kunden har ikke rett til å overføre denne avtalen til en annen motpart, uten Bærum Energis forutgående skriftlige samtykke.

1.9.2 Bærum Energi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av feil, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse av Bærum Energi. I den grad loven tillater det er Bærum Energis totale ansvar uansett begrenset til kr 5000 for hvert tilfelle. Kunden kan si opp avtalen umiddelbart i tilfelle det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra Bærum Energi. I tilfelle konkurs eller hvis Bærum Energi må slutte å levere strøm, opphører alle forpliktelser i henhold til avtalen umiddelbart for Leverandøren.

1.9.3 Informasjon om forbrukerrettigheter, klage- og tvisteløsning og annen informasjon om strømkontrakter finner du på eller ved å kontakte Kundeservice. Tvister som oppstår som følge av denne avtalen skal løses først og fremst gjennom forhandlinger mellom partene. Hvis tvisten ikke kan avgjøres ved forhandling, så kan partene klage den inn for kompetente myndighet for avgjørelse der.

2.6 Fordelsprodukter 

Kunden kan inngå avtale om Leverandørens fordelsprodukter samtidig med inngåelse av avtale om strømleveranse. Leverandøren debiterer Kunden for fordelsproduktene etter gjeldende prisliste, som fremgår av vilkårene. 

2.6.1 Fornybar energi 

Med garantien dokumenteres at du har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende ditt forbruk.

Bærum Energi kjøper alle opprinnelses garantier fra vannkraftprodusenter. 

2.6.2 Elprissjekken 

Elprissjekken fordel gir Kunden muligheten til å kontakte Bærum Energis eksperter, og binde strømprisen i korte perioder på mellom 2 og 6 måneder. Bærum Energi kan også sende tilbud direkte per e-post til Kunden om å binde strømprisen basert på direkte rådgivning til Kunden. 

Bærum Energi

Vi er et energiselskap fra Bærum som alltid bryr seg om kundene våre og alltid prøver å tilby de mest attraktive løsningene for enkeltpersoner, selskaper, foreninger og organisasjoner.

Image

Ta kontakt med

Bærum Energi

Besøksadresse:
Lysaker Torg 5, 1366 Lysaker

Postadresse:
Postboks 258, 1326 Lysaker


Telefon: 674 83 490
Email: post@baerumenergi.no

Kundeservice åpningstider
(man-fre) 08:00 – 16:00


Cookies | GDPR

sertifisert_system_trygg_stromhandel_2021_col.png